Пропустити доступні курси

Доступні курси

Навчальна дисципліна «Інноваційний менеджмент» належить до циклу дисциплін загальної підготовки, яка призначена для реалізації державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи і технології в економіці».

Програма навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі  знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" напряму підготовки  6.050101 "Комп'ютерні науки", затвердженої в 2016 році. Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичний апарат теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності, основні методи аналізу ієрархій та критерії оптимальності. Міждисциплінарні зв’язки: попереднє вивчення дисциплін «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика», «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Системний аналіз та проектування систем обробки інформації».